Rewards terms & conditions

A/ LIDMAATSCHAP VAN HET MY SIMONE PROGRAMMA 

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de modaliteiten voor de toetreding en werking van het Getrouwheidsprogramma, van toepassing tussen de Firma SIMONE PERELE en elke natuurlijke persoon, die tot het Getrouwheidsprogramma wenst te toetreden en voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, zoals bepaald in deze Voorwaarden.

De inschrijving en toetreding tot het Getrouwheidsprogramma zijn onderworpen aan de aanvaarding en naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, hierna "AGV" genoemd.

 

Artikel 1 - Definities

De woorden met een hoofdletter hebben in deze Voorwaarden de volgende definitie, ongeacht of ze enkelvoud of meervoud zijn:

 • « Lid » betekent iedereen die is toegetreden tot het Programma
 • « Winkel(s) » betekent een (de) winkel(s) van het merk  “SIMONE PERELE” in België, hierna “het Netwerk of het netwerk van SIMONE PERELE” genoemd.   De lijst van de Winkels op het ogenblik van de update van deze Algemene Voorwaarden is onderaan deze voorwaarden terug te vinden en kan in de toekomst veranderen.
 • « Website(s) »: betekent de volgende website(s) voor online verkoop van het merk Simone Pérèle: https://www.simone-pérèle.com/fr-be/ (Belgische versie) en https ://www.simone-perle.com/nl-be/
 • « Programma » betekent het Getrouwheidsprogramma waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.
 • De « Firma SIMONE PERELE » betekent de vereenvoudigde aandelenvennootschap « SIMONE PERELE », met een kapitaal van 1.000.000 euro, waarvan maatschappelijke zetel gelegen te 1 rue de Stockholm 75008 Parijs, en met uniek registratienummer 622 041 713  R.C.S. Parijs.
 • « Grondgebied » betekent België en Luxemburg.

 

Artikel 2 - Leden

Het Programma is uitsluitend toegankelijk voor meerderjarigen of geëmancipeerde minderjarigen die optreden als consument en woonachtig zijn in België of Luxemburg.

Iedereen die aan deze Voorwaarden voldoet, kan zich inschrijven voor het Programma, ongeacht of ze al dan niet een aankoop verrichten via het Netwerk van Simone Pérèle of via de Website(s).

 

Artikel 3 - Voorwaarden voor toetreding tot het Programma

Toetreding tot het Programma is gratis.

De toetreding van het Lid tot het Programma is mogelijk via een Winkel of online op de Website(s).

Om online in te schrijven, moet het Lid eerst een persoonlijke account aanmaken op de Website. Klik vervolgens op Mijn account > Account aanmaken.

Om in te schrijven in de Winkel moet het Lid naar een van de Winkels van het merk Simone Pérèle gaan - waarvan de lijst is terug te vinden in de Bijlage - en zich aanmelden bij de winkelmedewerkers of aan de kassa om zich in te schrijven voor het Programma.

De toetreding tot het Programma zal gebeuren als de verplichte informatie voor het aanmaken van de getrouwheidskaart wordt verstrekt in de Winkel of via de Websites op het ogenblik van de inschrijving en op voorwaarde dat deze informatie juist is.

De verplichte informatie voor toetreding tot het Programma is het volgende: aanspreektitel, achternaam, voornaam en e-mailadres van het Lid. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de inschrijving en het beheer van uw lidmaatschap van het Programma. Alle andere informatie wordt beschouwd als zijnde vrijwillig verstrekt.

Het Lid verbindt zich ertoe om uitsluitend zijn eigen gegevens te verstrekken aan de Firma SIMONE PERELE en garandeert dat deze gegevens juist zijn. Het Lid verbindt zich er ook toe om de Firma SIMONE PERELE onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging van zijn contactgegevens en persoonsgegevens.

 

Artikel 4 - Gebruik van de getrouwheidskaart

De getrouwheidskaart wordt in digitale vorm aangemaakt. Deze kaart is strikt persoonlijk en individueel, en mag in geen geval worden overgedragen, verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan het gebruik van het Programma.

De punten kunnen het hele jaar door worden verzameld in alle Winkels van het Netwerk van  SIMONE PERELE of op de Websites, ook tijdens de solden en voor aanbiedingen.

Tijdens de lopende solden en aanbiedingen kan het Lid zijn getrouwheidspunten echter niet gebruiken voor producten met korting of ook niet genieten van eventuele andere voordelen. Bij wijze van uitzondering is de kortingsbon, die aan het Lid wordt uitgereikt voor zijn verjaardag, wel cumuleerbaar met de solden en aanbiedingen van het type privéverkoop, avant-première.

Het Lid van het Programma wordt ervan op de hoogte gesteld dat het Programma niet geldig is in andere verkooppunten, met name in multimerkenwinkels, hoeken (bijv.: warenhuizen) en op de e-commercewebsites van verwante bedrijven van SIMONE PERELE.

De getrouwheidskaart is actief vanaf het eerste gebruik.

 

Artikel 5 - Punten verzamelen en statussen

     5.1 Hoe werken de statussen:

Het Getrouwheidsprogramma bestaat uit drie statussen (hierna de "Statussen" genoemd).

De Statussen worden bepaald op basis van het bedrag van de aankopen die het Lid gedurende een periode van 12 maanden heeft gedaan.

 • De Status Zilver wordt toegekend van 0 tot 199 standaardgetrouwheidspunten (zoals bepaald in punt "5.2 Hoe werkt het verzamelen van punten") die gedurende een periode van twaalf maanden worden verzameld.
 • De Status Goud wordt toegekend van 200 tot 399 standaardgetrouwheidspunten (zoals bepaald in punt "5.2 Hoe werkt het verzamelen van punten") die gedurende een periode van twaalf maanden worden verzameld.
 • De Status Zwart wordt toegekend bij verzameling van meer dan 400 standaardgetrouwheidspunten gedurende een periode van twaalf maanden.

Telkens wanneer het lidmaatschap verjaart, wordt de Status van het Lid opnieuw berekend op basis van de verzamelde standaardgetrouwheidspunten tijdens de afgelopen 12 maanden.

Indien het aantal verzamelde standaardgetrouwheidspunten tijdens de afgelopen 12 maanden voldoende is voor de Status, behoudt het Lid zijn Status. Indien dat niet het geval is, verandert de Status naar een lagere of hogere status.

Het Lid van het Programma kan ook tijdens de bovengenoemde periode van 12 maanden van Status veranderen, indien het totale aantal verzamelde standaardgetrouwheidspunten in de loop van de periode aanleiding geeft tot een hogere Status. In dat geval treedt de wijziging van de Status in werking zodra het minimale aantal standaardgetrouwheidspunten van de betrokken hogere Status is bereikt. 

Voorbeeld:

Een Lid met de Status Zilver kan in de loop van de periode in aanmerking komen voor de Status Goud als hij in totaal 200 standaardgetrouwheidspunten verzamelt (hetzij een aankoopbedrag van 200 euro) tijdens de periode. De Status Goud wordt in dat geval toegepast zodra de drempel van 200 standaardgetrouwheidspunten is bereikt.

Bij het aanmaken van de getrouwheidskaart krijgt het Lid de Status Zilver, tenzij de getrouwheidskaart wordt aangemaakt op het ogenblik dat het Lid een aankoop verricht waarmee hij genoeg standaardgetrouwheidspunten verzamelt om onmiddellijk te kunnen genieten van een hogere Status.

 

     5.2 Hoe werkt het verzamelen van punten:

Aan de hand van het Programma kan het Lid punten verzamelen gedurende een periode van twaalf maanden.

Het Lid kan alleen punten verzamelen als hij bij zijn aankoop vermeldt dat hij Lid is van het Programma. Na de aankoop kunnen er geen punten meer verzameld worden.

De punten, die het Lid heeft ontvangen voor zijn aankoop van een product(en), worden bijgewerkt in zijn persoonlijke account op de dag na de online aankoop of de aankoop in de Winkel.

Het Lid kan verschillende soorten getrouwheidspunten verzamelen:

 • De “standaardgetrouwheidspunten” voor aankopen in de Winkels of op de Websites.
  Het Lid ontvangt 1 getrouwheidspunt per aankoop van 1 euro.

 • “Bonuspunten”: deze punten worden aan het Lid aangeboden op de dag van de toetreding tot het Programma, vervolgens voor elke aankoop in de Winkel of op de Website, voor elke verjaardag van de toetreding tot het Programma en bij elke wijziging naar een hogere Status,  bij een sponsoringactie …

 • De “bonuspunten” tellen niet mee met de berekening van de Status, die wordt toegekend aan het Lid. Alleen de “standaardgetrouwheidspunten”, die worden verzameld bij de aankopen in de Winkels of op de Websites, bepalen de Status van het Lid.

 • De geldigheidsduur van de gespaarde punten is twaalf maanden vanaf de ontvangst ervan door het Lid. Na deze periode worden de gespaarde punten automatisch terug op nul gezet.

Voorbeeld van het verzamelen van punten en de geldigheidsduur van de punten :

Indien het Lid van het Programma op 1 februari van het jaar N een aankoop verricht voor een bedrag van 190 euro, dan krijgt het Lid de Status Zilver (de statussen worden beschreven in punt 5.1 hierboven):

Het Lid van het Programma verzamelt dus 190 punten door deze aankoop.

Naast deze “standaardgetrouwheidspunten” krijgt het Lid ook bonuspunten door de Zilver-status: 30 “bonuspunten”.

Ten slotte ontvangt het Lid nog 5 andere “bonuspunten” om hem te bedanken voor zijn aankoop in de Winkel of op de Website.

In totaal verzamelt het Lid dus: 225 punten (hetzij 190 “getrouwheidspunten”, 30 “bonuspunten” omdat hij de Status Zilver behaalt en 5 "bonuspunten” als dank voor de aankoop). Deze punten zijn 12 maanden geldig, dus tot 31 januari van het jaar N+1.

Indien deze punten niet vóór 31 januari van het jaar N+1 worden gebruikt, zal het puntensaldo terug op nul gezet worden vanaf 1 februari van het jaar N+1.

De punten worden verzameld op alle producten die het hele jaar door worden aangekocht in het Netwerk van Simone Pérèle of op de Website(s), ook tijdens de solden en voor aanbiedingen.

Gedurende hun geldigheidsperiode kunnen de verzamelde punten door het Lid worden gebruikt om te genieten van voordelen die door de Firma SIMONE PERELE worden aangeboden volgens de voorwaarden bedoeld in artikel 4 "Gebruik van de getrouwheidskaart".

Het Lid van het Programma kan op eender welk moment zijn puntensaldo online raadplegen via zijn persoonlijke account op de Website(s), onder de rubriek "Mijn getrouwheidsprogramma" of in de Winkel bij een van onze verkoopmedewerk(st)ers.

 

     5.3 Overzicht en gebruik van de voordelen

Overzicht van de voordelen:

De voordelen, die aan het Lid van het Programma worden toegekend, variëren naargelang de Status.

De voordelen van elke Status zijn variabel en de toegekende voordelen zijn op papier beschikbaar in de Winkels of op de Website(s) onder de rubriek Mijn getrouwheidsprogramma.

Deze voordelen kunnen veranderen. De Firma SIMONE PERELE behoudt zich het recht voor om deze voordelen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Deze voordelen kunnen niet gecompenseerd noch gewijzigd of terugbetaald worden (de punten kunnen niet terugbetaald worden in geld).

 

     5.4 Gebruik van de getrouwheidsvoordelen

Het Lid kan alleen gebruik maken van de voordelen, die in het kader van het Programma worden toegekend, als het Lid bij zijn aankoop aan de verkoopmedewerk(st)er vermeldt dat hij Lid is van het Programma. Indien hij dit niet doet, kan er geen gebruik gemaakt worden van de voordelen en kunnen de punten nadien niet meer toegekend worden.

De voordelen zijn op naam en kunnen dus alleen door het Lid, dat houder is van de getrouwheidskaart, worden gebruikt.

De voordelen zijn niet cumuleerbaar. Ze kunnen niet ingewisseld of terugbetaald worden, in welke vorm dan ook.

De getrouwheidsaanbiedingen zijn onderling niet cumuleerbaar, met inbegrip van de  verjaardagsaanbieding.

 

Artikel 6 - Inschrijven voor de nieuwsbrief van het Getrouwheidsprogramma

Elk Lid van het Getrouwheidsprogramma kan beslissen om zich in de Winkels of op de Website(s)  in te schrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwigheden van het Getrouwheidsprogramma en van de voordelen daarvan. Het Lid ontvangt deze nieuwsbrief vervolgens via e-mail en/of sms.

 

Artikel 7 - Persoonsgegevens

Het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van het Lid gebeurt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening (EU) betreffende gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016. De verwerkingsverantwoordelijke is Simone Pérèle SAS.

De gegevens over het Lid worden verzameld en verwerkt door de Firma Simone Pérèle SAS in het kader van de registratie en het beheer van het Programma en voor commerciële communicatiedoeleinden (nieuws, aanbiedingen en reclame aangepast aan het Programma via de nieuwsbrief van de Firma SIMONE PERELE).

De Klant wordt erop gewezen dat zijn gegevens ook voor statistische doeleinden en voor het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken kunnen worden verwerkt.

Simone Pérèle Benelux, dochteronderneming van de Firma Simone Pérèle SAS, kan persoonsgegevens verzamelen bij de registratie van het Lid in de Winkel(s) van het Netwerk van Simone Pérèle.

De persoonsgegevens van het Lid blijven vertrouwelijk en zijn bestemd voor de interne diensten van Simone Pérèle SAS en, indien van toepassing, voor hun respectieve dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor alle of een deel van de beheersactiviteiten van het Programma of de prospectieactiviteiten.

De verwerking van de gegevens van het Lid in het kader van het Programma is gebaseerd op de toestemming van het Lid, die op eender welk moment kan worden ingetrokken.

De verzamelde gegevens worden gedurende de hele periode van lidmaatschap van het Programma of van inschrijving voor de nieuwsbrief van de Firma SIMONE PERELE opgeslagen in een formaat dat de identificatie van het Lid mogelijk maakt. Verder worden de persoonsgegevens gewist voor het doel van de verwerking dat overeenstemt met het verzoek tot verwijdering van het Lid.

De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en worden niet overgedragen of verkocht aan derden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de Klant.

De Klant beschikt, in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (de Verordening),  over het recht op permanente toegang, rechtzetting en - in geval van gegronde reden - verzet tegen de gegevens met betrekking tot de Klant alsook over het recht op beperking en overdraagbaarheid van gegevens volgens de voorwaarden van de Verordening.

De Klant heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Klanten, die hun identiteit bewijzen, kunnen hun rechten uitoefenen via e-mail op het volgende adres: privacy@simone-perele.com.

 

Artikel 8 - Duur

De toetreding van het Lid tot het Programma is voor onbepaalde tijd.

Het Lid  kan zijn toetreding tot het Programma op eender welk moment opzeggen door naar de rubriek "Contact" te gaan op de Websites en een opzeggingsverzoek in te dienen of door een e-mail te sturen naar mysimone@simone-perele.fr.

Voor de toepassing van dit artikel is het e-mailadres van het Lid het laatste e-mailadres dat het Lid in het kader van het Programma aan SIMONE PERELE heeft meegedeeld.

De uitschrijving gebeurt onmiddellijk of uiterlijk binnen 15 werkdagen na het verzoek van het Lid.

De opzegging van het Programma leidt tot het definitieve verlies van de gespaarde punten zonder vergoeding voor het Lid.

De Firma SIMONE PERELE behoudt zich de mogelijkheid voor om de toetreding van een Lid van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen, met name in geval van:

- niet-naleving van deze Voorwaarden

- misbruik of frauduleus gebruik van het Programma of van de voordelen van het Programma

- gedrag dat schadelijk is voor het imago van de Firma SIMONE PERELE en/of het merk « SIMONE PERELE »

- vervalsing van informatie verstrekt door het Lid of door een derde die handelt namens het Lid 

- geval van wanbetaling binnen één maand na de aanmaning door de Firma SIMONE PERELE

- abnormaal groot aantal transacties op eenzelfde dag en/of meerdere dagen 

- overlijden van het Lid 

Deze beëindiging op initiatief van SIMONE PERELE zal tot gevolg hebben dat de gespaarde punten en de eventuele voordelen blijvend en definitief verloren gaan, zonder dat het Lid hiervoor een vergoeding kan eisen.

 

Artikel 9 - Evolutie - beëindiging van het Programma

SIMONE PERELE behoudt zich het recht voor om het Getrouwheidsprogramma op eender welk moment te vervangen, te wijzigen of te beëindigen.

Indien het Getrouwheidsprogramma substantieel wordt gewijzigd, dat wil zeggen als de wijzigingen impact hebben op de berekening van de punten en voordelen, zal SIMONE PERELE het Lid hiervan op de hoogte brengen via de meest geschikte middelen (uithangbord in de winkels, op de Website(s), via e-mail, sms...) binnen een termijn van minstens één maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging.

In geval van stopzetting van het Programma kunnen de Leden hun verworven voordelen binnen de geldigheidsperiode en maximaal zes (6) maanden vanaf het einde van het Programma gebruiken op de Website(s) of in de Winkels.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

SIMONE PERELE stelt alles in het werk voor de goede werking van het Programma. De Firma kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, noch voor eventuele storingen of fouten in het Programma.

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht onder voorbehoud van de dwingende regels van het land waar het Lid verblijft.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Voorwaarden en de dwingende bepalingen van het land van verblijf, kan het Lid de toepassing van de laatste bepalingen afdwingen indien deze gunstiger zijn voor het Lid.

Het Lid richt zich in eerste instantie tot de Firma SIMONE PERELE om tot een minnelijke schikking te komen. In geval van mislukking kan een beroep worden gedaan op de Ombudsdienst voor de Consument, die kan worden gecontacteerd via de volgende link: http://www.mediationconsommateur.be/fr of er kan een beroep worden gedaan op de bevoegde rechtbanken.

 

Artikel 12 - Contact

Vragen of klachten over het Getrouwheidsprogramma kunnen worden gericht aan:

het volgende e-mailadres: mysimone@simone-perele.fr

of via het online contactformulier: https://www.simone-perele.com/fr-be/contact

 

Hierna volgt het Netwerk van "Simone Pérèle":

BELGIQUE

MAASMECHELEN - Zetellaan 100/8, 3630 Maasmechelen, België

 

Update: 21/10/21

schrijf u in voor de Nieuwbrief
Ontvang onze lingerie en exclusief advies om uw dagelijks leven te verfraaien.
Vul de volgende gegevens in: * Verplichte velden

In iedere nieuwsbrief staat een link waarmee u zich op elk moment en op elk tijdstip kunt uitschrijven. In overeenstemming met de Franse Wetgeving heeft u het recht om bezwaar te maken, het recht op rectificatie en het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: privacy@simone-perele.com

Word een privilege lid !
€1SPENT_1POINT
1. Spaar punten bij iedere aankoop
PICTO-GIFT
2. Profiteer van uw voordelen
PICTO-EMAIL
3. Ontvang al onze aanbiedingen
This browser is not supported by our website. For more security, speed and better experience, please use Chrome or Firefox.
Back to top